Jelgavas ielas
Lasītava
Langervalde

Ziediņu ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1932. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com