Jelgavas ielas
Lasītava
Sieramuiža

Viršu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1940. gada 31. maijs

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com