Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Saules iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1965. gada 14. jūlijs

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com