Jelgavas ielas
Lasītava
Lapskalni

Sakarnieku iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1998. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com