Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Pļavu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com