Jelgavas ielas
Lasītava
Langervalde

Pārmiju iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com