Jelgavas ielas
Lasītava
Langervalde

Parka iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1939. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com