Jelgavas ielas
Lasītava
Sieramuiža

Lapu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1929. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com