Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Krasta iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1931. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com