Jelgavas ielas
Lasītava

Imantas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Imanta

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com