Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Baldones iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1959. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com