Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Ata Kronvalda iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Atis Kronvalds

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com