Jelgavas ielas
Lasītava

Aspazijas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1958. gads

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Aspazija

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com