Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Sarmas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1958. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com